Script per a obtenir la data d’expiració d’un certificat SSL

#!/bin/bash

[ $# -ne 1 ] && {

printf “%s: servidor:port\n” $0;
printf “Exemple: %s www.example.com:443\n” $0;
exit 0
}

echo ”
GET / HTTP

EOT
” | openssl s_client -connect $1 2>&1 | \
sed -n ‘/—–BEGIN CERTIFICATE—–/,/—–END CERTIFICATE—–/p’ | \
openssl x509 -enddate | \
awk -F= ‘ /notAfter/ { printf(“Expira el %s\n”,$NF); } ‘

exit 0

Exemple:

[gerard@Agripina ~]$ ./script.sh salut.gencat.net:443
Expira el Nov 19 23:59:59 2009 GMT

Gerard

Gerard Farràs i Ballabriga.