Locale al cron

Us ha passat mai que disposeu d’una comanda de terminal funcional i que, quan aquesta mateixa l’agregueu al cron, no? Normalment per a temes relacionats amb la codificació de fitxers. El tema està en el locale.

Locale com a usuari apareix això:

LANG=es_ES.utf8
LC_CTYPE="es_ES.utf8"
LC_NUMERIC="es_ES.utf8"
LC_TIME="es_ES.utf8"
LC_COLLATE="es_ES.utf8"
LC_MONETARY="es_ES.utf8"
LC_MESSAGES="es_ES.utf8"
LC_PAPER="es_ES.utf8"
LC_NAME="es_ES.utf8"
LC_ADDRESS="es_ES.utf8"
LC_TELEPHONE="es_ES.utf8"
LC_MEASUREMENT="es_ES.utf8"
LC_IDENTIFICATION="es_ES.utf8"
LC_ALL=es_ES.utf8
En canvi, executat des del cron:
LANG=
LC_CTYPE="POSIX"
LC_NUMERIC="POSIX"
LC_TIME="POSIX"
LC_COLLATE="POSIX"
LC_MONETARY="POSIX"
LC_MESSAGES="POSIX"
LC_PAPER="POSIX"
LC_NAME="POSIX"
LC_ADDRESS="POSIX"
LC_TELEPHONE="POSIX"
LC_MEASUREMENT="POSIX"
LC_IDENTIFICATION="POSIX"
LC_ALL=

La solució consisteix en executar la comanda amb els paràmetres següents dins el cron:

0   3   *   *   6   root   su - root -c comanda_la_que_sigui.sh

Aquí hi ha la clau: The optional argument – may be used to provide an environment similar to what the user would expect had the user logged in directly.

An argument of -c will cause the next argument to be treated as a command by most command interpreters.

Port-mirroring en switch Cisco

Avui hem estat investigant com realitzar un port-mirroring en switchs Cisco.

L’objectiu consisteix en trametre tot el tràfic que circula per un determinat port físic d’un switch a un altre. Cal tenir en compte que aquest darrer, en el moment que s’activi el port-mirroring, quedarà deshabilitat (en el sentit que no funcionarà per generar/rebre tràfic). En l’exemple següent es mostra com trametre tot el tràfic de la interfície 2 cap a la interfície 1.

SW_AS2_11(config)#monitor session 1 destination interface fastethernet 0/1
SW_AS2_11(config)#monitor session 1 source interface fastethernet 0/2
SW_AS2_11(config)#do show monitor

L’objectiu d’aquesta configuració consisteix en monitoritzar la xarxa amb eines NIPS (Network Intrusion Prevention System): concretament, Wireshark, Snort i SecurityOnion.

Solució al problema 2 de Olitele

Adjunto aquí la solució al problema 2 del concurs d’Olitele d’enguany. L’enunciat era el següent:


La resposta consisteix en saber quants grups de tres punts (que formarien un triangle) d’entre un total de 17 punts. Per a calcular això, cal aplicar el coeficient binomial : 17! / ((17-3)! * 3!) = 680.

Ara, cal restar totes les combinacions de punts que estiguin en la mateixa recta (tres punts alineats no formen una recta), multiplicant pels dos eixos (la línia recta horitzontal i la línia recta vertical): 9!/(6! * 3!) = 168.

La resposta definitiva és: 680 – 168 = 512.

 

 

Article: “Treball local, pensament global. Debats d’educació.”

Fa uns mesos vaig publicar un article als mitjans que havia oblidat publicar-lo aquí:

“Fa de manera aproximada un any parlava amb una estudiant de quart d’ESO i li vaig demanar què pensava fer el curs vinent. Em va dir que dubtava entre un cicle formatiu d’Instal·lacions i Manteniment Electromecànic o fer el batxillerat per a després cursar el Grau en matemàtiques.

Em va semblar que anava molt confosa… Read More

Els sistemes educatius d’arreu estan fallant amb els nostres fills així que… com els podem preparar per les feines del futur ?

Traducció de l’article “Education systems are failing our kids, so how can we prepare them for the jobs of the future?“, amb l’autorització expressa de l’autora Andrea Willige.

Els sistemes educatius d’arreu estan fallant amb els nostres fills així que… com els podem preparar per les feines del futur ?

Els sistemes educatius estan resultant ser fallits pels nostres fills en el sentit que no els estant preparant pels llocs de treball del futur. Aquest és el punt clau d’un nou informe del World Economic Forum, Generant potencial humà en la Quarta Revolució Industrial, que posa de manifest una sèrie de mesures pràctiques per tal d’alinear l’educació i formació amb els requeriments dels llocs de treball del futur.

Formant per a feines que encara no existeixen

La tecnologia i la globalització continuen transformant models de negoci en tots els sectors i geografies, creant nous tipus de feina i eliminant-ne d’antics a bon ritme. Malgrat això, els sistemes educatius monolítics i amb mala dotació de recursos d’arreu del món estan fallant en respondre a les noves tendències. Això significa que dues terceres parts dels nens que avui entren a les escoles de Primària, abandonaran el sistema educatiu sense disposar de les competències requerides per obtenir un lloc de feina. L’impacte podria ser encara pitjor pel gènere femení que, en molts llocs del món, disposa de menys oportunitats econòmiques que els homes.

L’informe ha estat elaborat per un conjunt d’experts mixte entre sector empresarial, polític, associacions de professors, entre d’altres. Recomana que els governs i sector privat treballin plegats en vuit àrees clau per assegurar-se que els nens s’estan equipant per les competències del futur.

1. Centrar-se en els primers anys. Reinventar el sistema educatiu ha de començar en els primers anys d’escolarització, on cal focalitzar-se en l’alfabetització i la lectura. També és crític, tant en economies desenvolupades com en vies de desenvolupament, que els pares disposin dels recursos suficients per a tenir una cura adequada pels seus fills.

2. Mantenir un sistema dinàmic. Cal que el currículum vagi en línia amb les demandes del mercat laboral – tant pel que fa a continguts específics dels llocs de feina particulars com competències més genèriques (per exemple, resolució de problemes o gestió de projectes). El repte consisteix en mantenir aquest currículum prou dinàmic per tal que pugui respondre a les necessitats evolutives del món empresarial. A Finlàndia, una de les nacions en primera posició pel que fa a rendiment acadèmic, s’actualitza el currículum regularment, tot proveïnt un marc general però deixant espai per a l’adaptació local dels propis centres educatius.

3. Educació “open-source”. L’informe advoca per l’adopció d’innovacions educatives ràpidament, obrint-se també en rutes d’aprenentatge alternatives ( com per exemple, Hackatons ) i permetent amb l’experimentació de noves tècniques. Per posar un exemple, el Departament d’Educació de la ciutat de New Yor, ha creat escoles “Lab” amb l’objectiu que reinventin el sistema docent i d’aprenentatge. A Ghana, els EEUU i a França, algunes escoles estan iniciant cursos de programació informàtica basades en sistemes d’aprenentatge entre iguals (peer-to-peer), aprenentatge basat en projectes i gamificació.

4. Treure els professors de la torre d’ivori. Per tal d’escurçar distàncies entre el sistema educatiu i el món empresarial, l’informe recomana iniciatives tals com estades en empreses per part del professorat (“externships”) així com orientació laboral i implicació del sector privat en la formació d’aquest.

5. Donar als estudiants un sensació de treball real. De manera similar al punt anterior, l’alumnat cal que experimenti el món del treball ràpidament – per exemple, a través d’estades i formació professional en empreses. – per tal d’ajudar-los a copsar la varietat de carreres professionals existents així com les competències professionals requerides.

6. Adreçar l’estigma de la formació professional. La formació professional és crítica per l’economia mundial però ha estat negligida i sovint titllada com una “segona opció”. El World Economic Forum advoca per promoure la formació professional de manera proactiva i incrementant la qualitat en l’oferta. Per exemple, en el sistema educatiu dual d’Alemanya, els estudiants divideixen el temps de formació entre les aules i un aprenenatge en el si de diferents empreses. Els aprenents es recompensen econòmicament i el seu aprenentatge dura entre dos i tres anys. Aquest sistema no solament crea un excel·lent pool de joves talents sinó que també permet fer més fàcil – la sovint complicada – transició cap al món laboral.

7. Competència digital. Les competències digitals seran fonamentals per a una àmplia gama de carreres encara que la “competència digital” no arriba sola. L’informe esmenta la necessitat de més formació en matèria de Tecnologies de la Informació i el Coneixement per part del professorat així com també en els llocs de treball dels estudiants per tal de fer front a la crisis creixent en competències digitals. Un exemple exitós prové de l’Índia, on l’Associació Nacional de Companyies de Programari i Serveis (NASSCOM) s’ha associat amb organitzacions no governamentals i el mateix Govern de l’Índia per tal de construir Centres Nacionals d’Alfabetització Digital arreu del país per tal d’entrenar de manera adequada aquestes competències.

8. Educació, educació, educació. A causa de la ràpida evolució del mercat de treball els treballadors ja no poden confiar en formacions obsoletes i una mica d’experiència laboral per a carreres de llarg recorregut. L’informe advoca per incentivar als empleats a compremetre’s en l’aprenentatge al llarg de la vida així que continuïn desenvolupament noves habilitats i desenvolupant nous rols. A Singapur, per exemple, els individus reben una bonificació de formació anual que poden gastar en una varietat de cursos de formació orientats cap a un nou desenvolupament d’habilitats orientades al futur.

La quarta revolució industrial transformarà el món del treball de manera radical a com el coneixem avui. L’informe suggereix que, tret que els sistemes educatius monolítics del món actual es reformin per a ser més àgils, la seva fallida assetjarà la capacitat de prosperitat de les futures generacions.

Instal·lació d’un computador paral·lel amb MPI

Enguany hem muntat a l’Escola un computador paral·lel a partir d’ordinadors vells i antiquats.

Aquests són els passos que hem fet:

 • Instal·lació de la distribució Linux Debian en cadascun d’ells.
 • Clavar una ip estàtica en cadascuna de les màquines i assignar-els-hi un nom en cadascuna (en el nostre cas, el vàrem batejar com a “supercomputador Hulk” – hulk1, hulk2, hulk3, and so on.
 • Instal·lació del servei de SSH i configurar-los tots per tal que es pugui accedir a un compte “sense contrasenyes” sempre utilitzant el mateix usuari.
  • Assegurar-se que, des d’un ordinador, es pot executar quelcom similar: ssh 192.168.55.20 hostname
 • Instal·lació de MPich en totes les màquines.
 • Configuració de tots els noms i totes les ip’s en el fitxer de /etc/hosts.
 • Escriure a la mateixa HOME un fitxer machinefile amb la ip de totes les màquines que executaran programari.
 • Executar en el supercomputador la comanda mpiexec -l machinefile -n 5 nomprograma.

Fet !

Provem ara un exemple concret:

 • Descarreguem un programa preparat per MPI que calcula el total de nombres primers fins a un número determinat.
 • El compilem en cadascuna de les màquines: g++ prime_mpi.cpp -lmpi -o prime_mpi
 • Observem que, si executa el programa prime_mpi en una màquina local, triga 31.31s per arribar al número 131072.
 • Fent el mateix però emprant cinc màquines treballant en paral·lel fent servir el supercomputador (mpiexec -f machinefile -n 5 ./prime_mpi), triga: 3.97s. Gairebé 10 vegades menys!

Configuració DHCP Snooping en Cisco

Expliquem, en aquest apunt, la configuració de snooping en un switch Cisco. Aquesta tècnica permet configurar els ports als quals s’hi permetrà la connexió de servidors de DHCP (fet que soluciona l’atac via Rogue DHCP Servers).

Comandes per a configurar DHCP Snooping en el switch:

ip dhcp snooping
interface fastEthernet 0/1
ip dhcp snooping trust
exit
ip dhcp snooping vlan 1
do show ip dhcp snooping

Resultat de la comanda:

 

 

 

 

 

 

Podem configurar també límits de peticions de DHCP (per evitar atacs de DHCP Starvation)

interface fastEthernet 0/2
ip dhcp snooping limit rate 30

 

Com accedir a una Raspberry per port sèrie

Explico en aquest post com accedir a una Raspberry3 via cable sèrie.

Necessitem, evidentment, una placa Raspberry 3, un adaptador sèrie, cables de connexió i un PC amb GNU/Linux.

Primer, cal assegurar-se que la Raspberry permetrà connexions sèrie. Hem de tenir l’opció següent en el fitxer /boot/config.txt:

enable_uart = 1

Ara, cal connectar els ports de la Raspberry a la placa amb tres cables. Concretament:

GND amb GND
RX amb TX
TX amb RX

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara, alimentar la Raspberry, i executar la comanda següent en el GNU/Linux:

picocom –baud 115200 /dev/ttyUSB0

Fet: